top of page

Thông tin và hồ sơ bảo mật

Chính sách bảo mật và bảo mật

Luật pháp bảo vệ mối quan hệ giữa khách hàng và nhà tâm lý trị liệu, và thông tin không thể được tiết lộ mà không có sự cho phép bằng văn bản.

Dưới đây là những trường hợp ngoại lệ

• Nghiêm cấm hành vi ngược đãi trẻ em hoặc người lớn phụ thuộc hoặc lạm dụng người cao niên, mà luật phap yêu cầu toi phải báo cáo điều này cho cơ quan chức năng thích hợp ngay lập tức.

• Nếu một khách hàng đang đe dọa tổn hại nghiêm trọng đến người khác, tôi phải thông báo cho cảnh sát và thông báo cho nạn nhân dự định.

• Nếu một khách hàng có ý định làm hại bản thân, tôi sẽ cố gắng hết sức để tranh thủ sự hợp tác của họ trong việc đảm bảo sự an toàn của họ. Nếu họ không hợp tác, tôi sẽ thực hiện các biện pháp khác mà không có sự cho phép của họ được luật pháp cung cấp để đảm bảo sự an toàn của họ.

• Công ty bảo hiểm yêu cầu hồ sơ y tế

bottom of page